Kwitabwaho nyuma yo gukuramo inda

Gukuramo inda ni igihe umwana utarageza igihe cyo kuvuka asohotse. Rimwe na rimwe inda ishobora kwikuramo. Gukuramo inda bikozwe n’umuntu udafite ubumenyi n’ubushobozi ni bibi kandi bishobora gutera urupfu. Niba ukuyemo inda, hita wihutira kujya ku ivuriro.